Укр
Залишити заявку
Залишити заявку
Публічний договір про надання фізкультурно-спортивних послуг
1529 переглядів

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ДОГОВІР)

ПРО НАДАННЯ фізкультурно-спортивних (ОЗДОРОВЧИХ) ПОСЛУГ

 

Мережа фітнес-студій hiitworks, (надалі за текстом – Виконавець), пропонує необмеженому колу фізичних осіб, будь-якій правоздатній та дієздатній особі, чия воля буде виражена ним особисто (надалі за текстом – «Клієнт») прийняти (акцептувати) цю пропозицію (публічну оферту) укласти Договір про надання фізкультурно-спортивних (оздоровчих) послуг (надалі за текстом «Договір»), згідно зі ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України, з метою отримання Послуг на умовах приєднання до цього Договору.

Терміни, які використовуються в даному Договорі мають наступне значення:

Абонемент – можливість отримання Послуги протягом визначеного терміну або лімітованої кількості відвідувань. Наявність абонементу перед початком тренування є обов’язковою. Якщо у Відвідувача відсутній абонемент або закінчився термін дії абонементу персонал та/або Адміністрація має право не дозволити вхід в фітнес-студію (клуб). Абонемент є індивідуальним і передачі третім особам не підлягає. Оплата вартості абонемента відбувається перед першим заняттям.

Акцепт – повне й беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти, викладених в цьому Договорі та додатках до нього, шляхом надання Виконавцю письмової Заяви про приєднання до Договору та оплати повної вартості Послуг.

Виконавець – суб’єкти господарювання, що належним чином зареєстровані відповідно до законодавства України, здійснюють свою діяльність у конкретній фітнес-студії (клубі) «Hiitworks», та надають фізкультурно-спортивні (оздоровчі) послуги під брендом «Hiitworks». Місце отримання Послуг визначається Клієнтом на вибір, з переліку, що розміщений на офіційній веб-сторінці у мережі Інтернет: https://hiitworks.com/kontakty/.

Гість мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» ― будь-яка особа, яка не є Клієнтом або персоналом Виконавця – мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks».

Договір – цей Договір, який розміщений на сайті Виконавця, що регулює взаємні відносини між Виконавцем та Клієнтом у процесі надання Послуг та згідно з яким мережа фітнес-студій hiitworks, як Виконавець, зобов’язується надавати Послуги кожному Клієнту, який до нього звернеться, та встановлює однакові для всіх Клієнтів умови надання цих Послуг, а Клієнт зобов’язується своєчасно та у повному обсязі оплачувати їхню вартість. Договір публічно доводиться до відома усіх Клієнтів шляхом його розміщення (публікації) на офіційному сайті Виконавця та у куточку споживача у кожній фітнес-студії (клубі) під брендом «Hiitworks».

Клієнт (Клієнт) – правоздатна та дієздатна фізична особа, що прийняла умови цього Договору, ознайомлена з Правилами відвідування мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks», зобов’язується їх дотримуватись та надала згоду на обробку своїх персональних даних.

Заява-приєднання до Договору – розроблений та затверджений Виконавцем письмовий зразок документа, шляхом підписання якого Клієнт підтверджує факт прийняття публічної оферти (пропозиції) про приєднання до цього Договору, ознайомлений з його змістом та погоджується з його умовами. У Заяві вказуються особисті дані Клієнта: прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон, адреса електронної пошти, умови приєднання до Договору, та за необхідності, іншу додаткову інформацію, яка є необхідною для ідентифікації Клієнта.

Куточок Клієнтів мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» – стенд з регламентованою інформацією для максимального забезпечення інформування та захисту інтересів Клієнта, який розміщено у приміщеннях мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks».

Мережа фітнес-студій Hiitworks – спортивно-оздоровча студія, що має у користуванні та/або власності нежитлові приміщення, перелік та адреси яких зазначено на веб-сайті – https://hiitworks.com/kontakty/, обладнані спортивними залами, тренажерами, спортивним знаряддям, а також іншим майном, у т.ч. загального користування.

Персонал та адміністрація мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» – фізичні особи, що перебувають у трудових, цивільно–правових відносинах з Виконавцем та представляють його інтереси на території фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Послуги – спортивно-оздоровчі та інші базові і додаткові Програми та послуги, перелік яких встановлений Виконавцем, та надаються Клієнту, у разі можливості, за замовленням останнього.

Правила відвідування мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» – правила поведінки, що затверджені Виконавцем та є обов’язковими для виконання та дотримання всіма Клієнтами мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks».

Прайс-листпрейскурант ― письмовий документ, який містить у собі перелік та вартість відповідних Послуг, що надаються Виконавцем, а також розмір фінансових (штрафних) санкцій, які діють та можуть бути застосовані до особи, що порушить умови цього Договору.

Публічна пропозиція (оферта) – пропозиція Виконавця викладена на офіційному веб-сайті: https://hiitworks.com та розміщена на інформаційних стендах у фітнес-студіях «Hiitworks», адресована невизначеному колу фізичних осіб відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти Договір на визначених умовах. Період прийняття оферти необмежений.

Cайт Виконавця – офіційна веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет за адресою https://hiitworks.com, яка є одним з основних джерел інформування Клієнта.

Фізкультурно-спортивні (оздоровчі) послуги (надалі – Послуги) — організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту самостійно та з фітнес-тренерами фітнес-студій (клубів) «Hiitworks».

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір визначає умови відповідно до ст.ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною пропозицією (публічною офертою) Виконавця, щодо надання фізкультурно-спортивних (оздоровчих) послуг у мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks», адресованою будь-якій правоздатній та дієздатній фізичній особі, для можливості отримання комплексу послуг з переліку, що пропонує мережа фітнес-студій (клубів) «Hiitworks».

Надалі по тексту Договору Виконавець та Клієнт разом іменуються – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

1.2. У мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» діють Правила відвідування фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» (надалі – «Правила»), які визначені у Додатку №2 до цього Договору і виконання яких є обов’язковим для Сторін.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов’язання надавати Клієнту, на території мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» Послуги, а Клієнт зобов’язується зобов’язується сплатити вартість Послуг шляхом придбання Абонементу та/або разового тренування.

2.2. При отриманні послуг, Клієнт зобов’язується дотримуватись умов цього Договору, Правил та інших внутрішніх документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks».

2.3. Послуги надаються Виконавцем Клієнту виключно при наявності Абонементу та підтвердження оплати послуги, що надає Клієнту доступ до мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» в об’ємі, передбаченому типом обраного пакету Послуг, з запропонованих на офіційній веб-сторінці у мережі інтернет: https://hiitworks.com/cziny/.

2.4. Вищезазначені Послуги надаються згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Виконавця.

  1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг відповідає типу обраної Клієнтом Програми з запропонованих на офіційній веб-сторінці у мережі Інтерент: https://hiitworks.com/cziny/.

3.2. У вартість обраної Клієнтом програми не входить вартість Додаткових Послуг, що замовляються та оплачуються Клієнтом окремо за цінами та тарифами, встановленими у затвердженому Виконавцем прайс–листі – прейскуранті.

3.3. Клієнт сплачує вартість Послуг за цим Договором в порядку та на умовах, що визначені в Заяві-приєднання до цього Договору.

3.4. Підтвердженням оплати Договору є чек або квитанція про оплату, видана Клієнтові банком або будь-який інший платіжний документ, що підтверджує сплату коштів за цим Договором та факт зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Крім того, підтвердженням оплати за даним Договором може бути дійсний Абонемент, який видається Клієнтові після оплати Послуг.

  1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець надає Послуги Клієнту відповідно до типу обраної ним Програми, що встановлює доступ Клієнта до конкретних студій та видів Послуг у мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks». Клієнт має ознайомитися з умовами цього Договору, оформити і підписати письмову Заяву-приєднання до Публічного Договору та оплатити обрану Програму (Послугу) у повному розмірі її вартості.

4.2. Дні, час та години відвідування Клієнтом фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» встановлюються у відповідності до типу Програми та визначаються із розрахунку можливості забезпечити участь Клієнта у тренуванні з дотриманням дистанції, санітарних норм, та інших вимог або обмежень, що встановлені чинним законодавством України. У разі фізичної неможливості надати доступ до студії на тренування через відсутність вільних місць Клієнт повинен обрати іншу дату, час, місце, з тих, що пропонує Виконавець.

4.3. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» у разі виникнення наступних підстав: визнання компетентними державними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними, введення на законодавчому рівні обмежень або заборон на надання замовлених Клієнтом Послуг, або заборону на здійснення господарської діяльності в цілому, виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоду Клієнту або нести загрозу його здоров’ю чи життю, у разі виникнення пандемій, а також в інших випадках, передбачених Правилами мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» та чинним на момент такої зміни законодавством України. Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця повідомляє Клієнтів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks»: https://hiitworks.com, або будь-яким іншим способом сповіщення. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються Виконавцем на власний розсуд.

4.4. Порядок надання Послуг визначається цим Договором та Правилами, що затверджуються Виконавцем, а також іншими внутрішніми документами Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks». Підписанням Заяви про приєднання до даного Договору, Клієнт стверджує що, він ознайомлений з Правилами мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» та зобов’язується їх дотримуватися, а у разі їх порушення або невиконання – Клієнт несе відповідальність відповідно до даного Договору, Правил та чинного законодавства України.

4.5. Клієнт погоджується з тим, що у разі, якщо після приєднання до цього Договору або/та після активації придбаної Програми Клієнт відмовиться від Договору та/або від отримання Послуг в односторонньому порядку чи розірве його, кошти, сплачені ним у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають.

4.6. Виконавець, з метою проведення ремонтних, профілактичних чи інших робіт, має право закривати та обмежувати доступ Клієнта до окремих частин/зон мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» на необхідний (невизначений) строк, що не вважається припиненням надання Послуг та не впливає на строк дії абонементу Клієнта. При проведенні вищевказаних робіт застосовується п. 4.2. Договору.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Клієнт має право:

5.1.1. Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими цим Договором та Правилами у відповідності до типу обраної ним Програми;

5.1.2. Замовляти Додаткові послуги за окрему плату та користуватися іншими правами відповідно до Правил відвідування мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks»;

5.1.3. Змінити тип обраної Програми на вищої вартості, за умови здійснення відповідної доплати визначеної Виконавцем;

5.1.4. Відмовиться від Договору та/або від отримання Послуг в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це Виконавця за 10 (десять) календарних днів. В такому разі дія даного Договору припиняється з дати отримання Виконавцем відповідного письмового повідомлення, замовлений Пакет послуг анулюється, а кошти, сплачені Клієнтом у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають.

5.2. Клієнт зобов’язується:

5.2.1. У повному обсязі сплатити вартість Послуг за цим Договором, які передбачені і відповідають типу обраної Програми, в порядку та строки, що зазначені в Заяві-приєднання до цього Договору;

5.2.2. Не передавати свій абонемент (свої тренування) для відвідання у мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» іншим особам;

5.2.3. Відвідувати мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» в межах його робочого часу, зазначеного у Правилах та/або Заяві-приєднання до Договору у відповідності до типу абонементу, що придбано Клієнтом;

5.2.4. Охайно та дбайливо ставитись до обладнання, інвентарю та іншого майна Виконавця;

5.2.5. Самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;

5.2.6. Нести відповідальність (матеріальну та/або нематеріальну) за шкоду, завдану третім особам, а також відповідальність за свої дії під час відвідування мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks», включаючи відповідальність за шкоду, завдану Клієнтом особисто чи особами, за яких він відповідає;

5.2.7. Нести відповідальність за збереження майна Виконавця під час відвідування мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks»;

5.2.8. Дотримуватись усіх умов цього Договору, Правил та інших внутрішніх документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks»;

5.2.9. Дотримуватися правил суспільної моралі, громадського порядку та правил особистої гігієни;

5.2.10. З повагою відноситися до відвідувачів і співробітників, не допускати зі свого боку дій, які можуть завдати шкоду відвідувачам чи персоналу;

5.2.11. Клієнт не має змінювати самостійно порядок відвідування мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» без завчасного узгодження з Виконавцем;

5.2.12. Нести персональну відповідальність за своє здоров’я;

5.2.13. Під час хвороби не відвідувати мережу фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» та не користуватись додатковими послугами;

5.2.14. Дотримуватись правил загальної і особистої гігієни;

5.2.15. Відвідувати мережу фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» виключно в спортивному одязі та змінному взутті.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Вимагати від Клієнта сплати вартості Послуг відповідно до умов цього Договору;

5.3.2. Вимагати від Клієнта дотримання усіх умов Договору, Правил та інших внутрішніх документів Виконавця, що регламентують відвідування мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks»;

5.3.3. Зробити зауваження Клієнту у разі порушення ним Правил та вказати на підстави такого порушення. При систематичному (два і більше разів) порушенні правил Клієнтом – позбавити його права відвідувати мережу фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» без повернення грошових коштів, сплачених за цим Договором. У цьому разі замовлені тренування Клієнта анулюються, а персонал Виконавця складає та підписує відповідний акт. При цьому, дія даного Договору припиняється з дати складання відповідного акту, та вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі;

5.3.4. Не допускати Клієнта до приміщень мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks», якщо зовнішній вигляд Клієнта дає персоналу Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних та/або психотропних речовин або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для персоналу Виконавця;

5.3.5. На власний розсуд відмовити Клієнтові в подальшому відвідуванні мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» та відмовитися від Договору в односторонньому порядку, сповістивши про це Клієнта за 10 (десять) календарних днів, шляхом надіслання повідомлення за контактними даними, вказаними у Заяві про приєднання до даного Договору. В такому разі дія даного Договору припиняється з дати отримання Клієнтом відповідного письмового повідомлення (або повернення останнього за спливом терміну зберігання), абонемент анулюється, а Виконавець здійснює пропорційне відшкодування грошових коштів за невикористаний період дії придбаної Клієнтом Програми;

5.3.6. Вимагати від Клієнта відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» або на користь конкретних осіб з персоналу (в залежності від випадку), окрім третіх (сторонніх) осіб, якщо Клієнт не доведе, що шкода завдана не з його вини.

5.3.7. У випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор) припиняти надання Послуг на період дії таких обставин без повернення сплачених грошових коштів Клієнтом, до дати припинення існування форс-мажору. У такому випадку, після припинення дії форс-мажору, надання послуг Клієнту відновлюється в обсягах та у переліку наявних у мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» на дату відновлення надання послуг Виконавцем.

5.3.8. Здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» та прилеглих територіях, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій Персоналу та відвідувачів мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks», без окремої згоди останніх, з урахуванням норм моралі та етики. Використовувати результати відео та аудіо фіксації у відповідності до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях);

5.3.9. Без попереднього сповіщення встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, змінювати прайс-лист – прейскурант;

5.3.10. Виконавець має інші права передбачені цим Договором та законодавством України.

5.4. Виконавець зобов’язується:

5.4.1.Надавати Послуги в порядку і на умовах, визначених в цьому Договорі;

5.4.2. Створити необхідні умови для того, щоб Клієнт на власний розсуд мав можливість скористатися Додатковими Послугами;

5.4.3. Виконавець забезпечує належну якість Послуг що надаються в мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks»;

5.4.4. У випадку необхідності Виконавець забезпечує екстрений виклик спеціальних служб (поліція, швидка медична допомога, пожежна служба, тощо);

5.4.5. Утримувати фітнес-студію (клуб) «Hiitworks» в належному санітарно-гігієнічному стані.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За порушення зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося в наслідок непереборної сили.

6.3. Сторона не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо воно сталося не з її вини, умислу чи необережності.

6.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

6.5. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, які завдані Виконавцю шляхом псування його обладнання та іншого майна.

6.6. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, пов’язану з погіршенням здоров’я Клієнта, якщо стан здоров’я погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання. Виконавець не несе відповідальність за отриману Клієнтом травму на території мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks», в тому числі у випадку, якщо причиною завдання шкоди здоров’ю стало некоректне використання тренажерів, обладнання та порушення правил безпеки, тощо.

6.7. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які не є його персоналом.

6.8. У випадку порушення Клієнтом Правил, Виконавець має право застосувати до Клієнта штраф у вигляді блокування або анулювання замовлених послуг, а також розірвати укладений з таким Клієнтом Договір про надання послуг без здійснення будь-якого відшкодування Клієнту та виплати грошових компенсацій за оплачені Послуги.

6.9. У випадку, якщо з вини Клієнта буде знищено та/або пошкоджено майно Виконавця, Клієнт зобов’язується відшкодувати Виконавцю ринкову вартість такого пошкодженого/знищеного майна.

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.

7.2. У випадку, якщо суперечки та/або розбіжності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

  1. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини непереборної сили тобто форс-мажору.

8.2. Сторони домовилися, що до обставин непереборної сили, окрім іншого, вони відносять: стихійні лиха; епідемії; пандемії, карантини, пандемії, в тому числі, але не виключно пандемія коронавірусної хвороби «COVID-19», війни; збройні конфлікти; пожежі у будівлях чи в їх частинах, де розташована мережа студій «Hiitworks»; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором та/або які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та/або які на думку Виконавця завдають Клієнтові суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов’язання за Договором; дії власників приміщень, де розташована мережа фітнес-студій (клубів) «Hiitworks», у тому числі такі, які призвели до втрати права Виконавця щодо розміщення мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks»; ремонтно-профілактичні роботи у будівлях, де розташована мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, а також: неотримання акту введення в експлуатацію будівлі, де має бути розташована мережа фітнес-студій (клубів) «Hiitworks»; неотримання чи невчасне отримання дозволу на роботу мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» – якщо це сталося не з вини Виконавця; вина третіх осіб у випадках відсутності чи погіршення комунальних послуг, вина третіх осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та (або) припинення яких не залежить від волі Сторін.

8.3. На період виникнення обставин непереборної сили сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов’язків, передбачених цим Договором. Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця.

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

9.1. Цей Договір є підставою для виникнення публічно-правових взаємовідносин Виконавця з усіма без винятку Клієнтами, які підпадають під цю категорію згідно з умовами цього Договору.

9.2. Публічна оферта діє безстроково. Цей Договір для Клієнта набуває чинності з моменту його Акцептування Клієнтом, при цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнтові виникають з моменту активації Абонементу та здійснення необхідної оплати обраних Клієнтом Послуг, та діє до останнього дня строку дії Абонементу. У разі, якщо Клієнт не активував новий Абонемент у визначений строк дія даного Договору припиняється.

9.3. Для кожного конкретного Клієнта цей Договір набуває чинності та вважається укладеним з моменту підписання Клієнтом або його уповноваженою особою чи представником письмової Заяви про приєднання до цього Договору. Цей Договір діє до останнього дня строку дії замовленого пакету послуг.

9.4. Активація Абонементу Клієнта відбувається у відповідності до Правил відвідування мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks».

9.5. В даний Договір можуть вноситися зміни з ініціативи Виконавця, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін на офіційному веб-сайті Виконавця та у куточку Клієнтів мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks».

9.6. Клієнт не може пропонувати свої умови та не вправі вносити зміни до Договору.

9.7. Цей Договір не може бути в односторонньому порядку припинений будь-якою із Сторін, в тому числі шляхом відмови від нього, окрім випадків, визначених у пунктах 5.1.4., 5.3.3 та 5.3.5 цього Договору.

9.8. У випадку, якщо Клієнт не здійснить оплату вартості обраної ним Послуги, в порядку та строк, що зазначений у Заяві-приєднання до Договору,- Договір вважається таким, що не набув чинності тобто є неукладеним.

  1. ІНШІ УМОВИ

10.1. Дана Публічна оферта складена українською мовою.

10.2. Сторони погоджуються, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.

10.3. Якщо Клієнт не відвідує мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks», не використовує замовлені та оплачені Послуги у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та (або) внаслідок будь-яких інших причин, строк дії надання Послуг не змінюється, а дата закінчення строку їх дії не переноситься, і, відповідно грошові кошти, сплачені Клієнтом за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.

10.4. Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:

10.4.1. Клієнт та/або особи в інтересах яких укладено цей Договір, ознайомлений та свідомо погоджується дотримуватись всіх умов Договору та Правил, а також усіх внутрішніх документів Виконавця;

10.4.2. Клієнт та/або особа в інтересах якої укладено цей Договір, вважаються такими, що ознайомлені з вартістю Послуг за цим Договором, яка його (їх) повністю влаштовує;

10.4.3. стан здоров’я Клієнта та/або осіб в інтересах, яких укладено цей Договір, дозволяє йому (їм) споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт та/або особа в інтересах якої укладено цей Договір, не має(ють) протипоказань щодо занять спортом взагалі та фізичних навантажень;

10.4.4. Клієнт надає свою згоду на використання та обробку його персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

10.5. Клієнт дає свою згоду на здійснення Виконавцем наступних дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні бази даних, а також на наступне використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Правила зберігання персональних даних). Метою збору та обробки персональних даних Клієнта є: реалізація адміністративно-правових відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку; реалізація відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; реалізація відносин у сфері громадської, культури, дозвілля, спортивної та соціальної діяльності.

10.6. Обробляються наступні категорії персональних даних фізичних осіб: видані на ім’я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище ім’я, по батькові, паспортні дані, особистий підпис; місце проживання та/або місце перебування фізичної особи; банківські реквізити; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, номер телефону); реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (індивідуальний податковий номер). Виконавець отримує персональні дані Клієнта з відкритих джерел, а також безпосередньо від Клієнта в письмових документах, що подаються Клієнтом на ім’я Виконавця, такі документи власноруч складаються Клієнтом і/чи повинні бути підписані Клієнтом, а також шляхом надання Клієнтом Виконавцю копій документів, що містять персональні дані Клієнта.

10.7. Виконавець буде здійснювати збір і зберігання персональних даних Клієнта на паперових і/чи електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх в бази персональних даних Виконавця.

10.8. Виконавець гарантує Клієнту захист його персональних даних, що збираються Виконавцем і зберігаються в базах даних Виконавця у відповідності з умовами цього Договору.

10.9. Клієнт надає свою згоду на проведення фото-, кіно-, теле- та відео-зйомок, крім приміщення душових, туалету, та роздягалень.

10.10. Клієнт погоджується, що Виконавець має право використовувати персональні дані Клієнта, зокрема, для цілей повідомлення Клієнта про послуги та рекламні пропозиції, шляхом відправлення електронних повідомлень, пошти і т.п.

10.11. На території мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» Клієнту, у тому числі Гостям, категорично забороняється вчинення відео та фотозйомки, без згоди Виконавця.

10.12. Виконавець гарантує Клієнту, що він буде надавати персональні дані Клієнта на запит третіх осіб, за загальним правилом, за наявності згоди Клієнта на передачу його персональних даних третім особам Виконавця. Виключенням з цього правила є випадки, коли чинне законодавство України прямо зобов’язує Виконавця надавати персональні дані Клієнта без необхідності отримання попередньої згоди Клієнта на запит органів державної влади.

10.13. Клієнт дає згоду на зберігання протягом строку, визначеного внутрішніми документами Виконавця своїх персональних даних, а також особи (осіб), в інтересах якого (яких) з Виконавцем був укладений Договір та інформація про яку (яких) наведена в Заяві-приєднання до даного договору.

10.14. Правила відвідування мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» є невід’ємною частиною Договору, всі передбачені в ньому положення мають рівну юридичну силу з положеннями Договору та правомірність даного додатку не потребує додаткового доказування в суді.

10.15. Незнання Правил відвідування мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks» та Правил безпеки не звільняє Клієнта від відповідальності за їх невиконання.

10.16. Належним повідомленням та доведенням інформації до Клієнтів, вважається розміщення відповідної інформації в куточку споживача та/або на сайті мережі фітнес-студій (клубів) «Hiitworks»: https://hiitworks.com.

10.17. Усі Додатки до даного Договору є невід’ємними частинами даного Договору.

 

Додаток №2  “Правила фітнес-студії hiitworks”

 

 

маєте думку?
Інші публікації
4 вправи в сховищі від hiitworks
4 вправи, які варто робити в сховищі

Зазвичай ми проводимо час у сховищі сидячі в напруженому стані та в ...

Введіть своє ім'я та Email, щоб не пропустити вихід нових цінних статей, знижок і акцій клубу!
Ім'я
Email